Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

پودر جوشکاری کاوش KJF-933 از نوع قلیایی آگلومره میباشد .این ودر برای روکش کاری و سطح سازی با سیم های کربن استیل زیرپودری بسیار مناسب بوده و با افزودن کربن و کروم در منطقه جوش،شاهد افزایش سختی و با رعایت سیکل سرد شدن،رسوب جوششی با سختی مناسب و عاری از هرگونه ترک، بوجود خواهد آمد.جدایش آسان سرباره حتیی در دماهای بالا،سطح  جوش صاف و یکنواخت از دیگر ویژگیهای این پودر بوده و فلز جوش حاصله دارای هیدروژن بسیار کم میباشد .

پودر جوشکاری کاوش KJF-933

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده