Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

الکترود هیوندا

استانداردتوضیحات

الکترود هیوندا 6010

E 6010

الكترود سلولزی با روپوش متوسط که برای جوشکاری سرازیر در خطوط لوله و تانک سازی ها در پاسهای ریشه و پرکن استفاده می شود. قوس الکتریکی این الکترود از نفوذ بالا وپایداری مناسب برخوردار است و در حالت سرازیر جوشی بدون عیب و نقص ایجاد می نماید.

الکترود هیوندا 7010A1

E 7010-A1

الكترود سلولزي حاوي موليبدن كه براي جوشكاري خطوط لوله با استفاده از تكنيك جوشكاري سرازير و همچنين براي جوشكاري پاس هاي ريشه،گرم پرکن و نهای مناسب است.

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده