Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Autrod 13.10 SC / EB2R

OK Autrod 13.10 SC سیم جوش آلیاژی کروم-مولیبدن جهت جوشکاری زیرپودری است. مقدار ناخالصی بسیار کمی دارد و فاکتور x آن در بیشترین حالت 11 است. پودر OK Flux 10.63 به همراه سرد کردن مرحلهای، برای بیشترین چقرمگی استفاده می شود. فلز جوش بسیار تمیز با فاکتور X ماکزیمم 15 دارد. به صورت عمده برای فولادهای مقاوم به خزش(%1.25 کروم و %0.5 مولیبدن) کاربرد دارد.

سیم زیرپودری OK Autrod 13.10

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده