Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Autrod 12.32 / EH12K

OK Autrod 12.32 سیم جوش غیر آلیاژی با روکش مس جهت جوشکاری زیرپودری می باشد.OK Autrod 12.32-min مقدار Si در آن بخصوص در پودرهای خنثی (مانند OK Flux 10.62 ) به منظور افزایش سیالیت در حوضچه مذاب، زیاد شده است. با پودر OK Flux 10.62 چقرمگی بسیار خوبی حاصل می شود. بر روی آن آزمون CTOD انجام شده است. برای فولادهای ساختمانی، فولادهای بکار رفته در کشتی سازی، فولادهای مخازن تحت فشار و فولادهای ریزدانه، ساختمان های فراساحلی و غیره کاربرد دارد.

سیم زیرپودریOK Autrod 12.32

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده