Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Autrod 2209 / ER2209

OK Autrod 2209 سیم جوش داپلکس مقاوم به خوردگی جهت جوشکاری آلیاژهای استینلس آستنیتی-فریتی از نوع %22 کروم-%5 نیکل-%3 مولیبدن است. OK Autrod 2209 مقاومت به خوردگی بالایی دارد. در محیط های حاوی کلوراید و سولفید هیدروژن، آلیاژ آن مقاومت به خوردگی تنشی، حفره ای و بین دانه ای دارد. این سیم جوش در قسمت های مختلفی از جمله بخش های صنعتی کاربرد دارد. OK Autrod 2209 را میتوان با پودر OK Flux 10.93 استفاده کرد.

سیم زیرپودری OK Autrod 2209

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده