Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Autrod 13.23 / ER80S-Ni1

OK Autrod 12.64 سیم جوشکاری (G4Si1/ER70S-6) با آلیاژ Mn-Si، جهت جوشکاری تحت گاز محافظ فولادهای غیرآلیاژی و به طور کلی ساختمانی، قطعات خودرو، ساخت مخازن تحت فشار و کشتی سازی است. این الکترود، منگنز و سیلیسیوم بیشتری نسبت به سیم جوش OK Autrod 12.50، جهت افزایش استحکام دارد. همچنین باعث کاهش حساسیت به ناخالصی ها شده و منجر به بهبود صدای جوشکاری می شود. این سیم جوش را می توان با ترکیب دو گاز آرگون و دی اکسید کربن و یا دی اکسید کربن به صورت خالص به منظور محافظت از حوضچه جوش استفاده کرد.

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده