Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

UTP A 6170 Co/E NiCrCoMo-1/Alloy 617

فلز جوش آن مقاومت به ترک گرم بالایی دارد. برای عملیات هایی تا دمای 1100 درجه سانتیگراد استفاده می شود. منطقه جوش باید تمیز باشد. حرارت ورودی باید در کمترین میزان ممکن باشد و دمای بین پاسی باید حداکثر 150 درجه سانتیگراد باشد.

سیم جوش UTP A6170C0

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده