Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Tigrod 309MoL / ER309LMo-mod

شاخه مقاوم به خوردگی از نوع “309LMo’’ است. OK Tigrod 309MoL برای جوشکاری پوششی فولادهای غیرآلیاژی و آلیاژی بکار می رود و همچنین برای جوشکاری فولادهای غیرهمجنس مانند 316L به فولادهای غیر آلیاژی و آلیاژی، زمانی که مولیبدن نقش حیاطی ایفا می کند، بکار می رود.

سیم جوش OK Tigrod 309MoL

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده