Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Tigrod 16.95 / ER307 mod

OK Tigrod 16.95 شاخه مقاوم به خوردگی با آلیاژ منگنز-نیکل-کروم جهت جوشکاری آلیاژهای استینلس آستنیتی از نوع %18 کروم، %8 نیکل و %7 منگنز است. این الکترود مقاومت به خوردگی مشابه با فلز هم خانواده خود دارد. مقادیر سیلیسیوم بالای آن باعث بهبود خواص جوشکاری از جمله ترکنندگی می شود. زمانی که برای اتصال مواد غیرهمجنس استفاده می شود، مقاومت خوردگی در درجه اهمیت دوم قرار می گیرد. این الکترود در طیف گسترده ای در صنعت کاربرد دارد، از جمله اتصال فولادهای کارسخت، منگنزی، استنیتی (همانند ورق های نظامی و فولادهای مقاوم به دما).

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده