Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Tigrod 4047 / R4047

OK Tigrod 4047 در ابتدا به عنوان آلیاژ BRAZING جهت استفاده از مزیت دمای ذوب پایین و محدوده انجماد پایین آن گسترش یافت. علاوه بر این، نسبت به OK Tigrod 4043 مقدار سیلیسیوم بالاتری دارد که باعث افزایش سیالیت و کاهش انقباض می شود. زمانی که این فیلر استفاده می شود ترک گرم به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. از این فیلر در مناطقی که به افزایش دما حساسند استفاده می شود. قابلیت عملیات حرارتی ندارد.

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده