Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Tigrod 4043 / R4043

OK Tigrod 4043 یکی از آلیاژهای با کاربرد وسیع است. این شاخه برای جوشکاری انواع آلیاژهای AlMgSi و AlSi با بیشتر از %7 سیلیسیوم کاربرد دارد. برای فرآیند آنودایزینگ پیشنهاد نمی شود. غیر قابل عملیات حرارتی است.

سیم جوش OK Tigrod 4043

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده