Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Autrod 5183 / ER5183

OK Autrod 5183 به منظور رسیدن به بالاترین استحکام ممکن در حین جوشکاری آلیاژ AA 5083 (بدون عملیات حرارتی) و دیگر آلیاژهای پر منگنز مشابه تهیه گردیده است. سیم جوش معمولی OK Autrod 5356 نمی تواند بدون عملیات حرارتی به حد کشش مورد نیاز آلیاژ AA 5083 برسد. این آلیاژ عموما کاربرد ساختمانی و دریایی دارد. شرایطی که استحکام بالا و چقرمگی شکست بالا برای مقاومت به ضربه و قرارگیری در معرض عناصر خورنده بسیار مهم است. این آلیاژ به دلیل حساسیت به ترک خوردگی تنشی، برای کاربردهای دما بالا پیشنهاد نمی شود. فلز جوش آن قابلیت عملیات حرارتی ندارد.

سیم جوش OK Autrod5183

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده