Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Autrod 4043 / ER4043

OK Autrod 4043 یکی از سیم جوش هایی است که به طور گسترده در جوشکاری و بریزینگ استفاده می شود و می توان آن را به عنوان یک پرکننده آلیاژی با اهداف کلی طبقه بندی کرد. افزودن سیلیسیوم منجر به بهبود سیالیت (عمل ترکنندگی) شده است و باعث شده جوشکاران آن را به عنوان سیم جوشی مناسب انتخاب کنند. آلیاژ آن به ترک جوش حساس نیست و فلز جوشی براق و بدون دوده می دهد. برای آنودایزینگ پیشنهاد نمی شود. قابلیت عملیات حرارتی ندارد.

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده