Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

سنگ برش آهن تیرولیت

نام این محصول بر اساس نام گذاری شرکت تیرولیت صفحه سنگ برش A30S-BF می باشد ولی در بازار بانام صفحه سنگ برش اتریشی نیز شناخته می شود. 

سنگ برش آهن تیرولیت

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده