Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

الکترود جیکا

استاندارد توضیحات

الکترود جیکا um250

E 1 UM 250

جهت سایش فلز با فلز و سختکاری و تعمیر قطعات فرسوده از قبیل چرخ دنده ها ، چرخ ها و شفت ها

الکترود جیکا um300

E 1 UM 300
 

جهت سایش فلز با فلز و سختکاری کوپلینگ ها ، ریل های راه آهن و چرخ دنده ها

الکترود جیکا um350

E 1 UM 350

جهت سایش فلز با فلز و سختکاری غلتک ها ، شافت ها و چرخ زنجیرها و نظایر آن

الکترود جیکا um60

E 6 UM 60

الـكترود قليايي براي روكشي سخت قطعاتي كه در شرايط سايشي قرار دارند. جوش اين الكترود عاري از حفره و ترك بوده و در مقابل سايش توأم با ضربه مقاوم مي باشد. فقط با سنگ زني قابل ماشينكاري بوده.

الکترودهای ضدسایش جیکا

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده