Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

الكترود هاي مخصوص ايجاد روكشي سخت

نام تجاري الكترود يزد

استاندارد هاي معادل

ميانگين آناليز شيميايي فلز جوش خالص (%)

نوع جريان برق

درجه سختي فلز جوش خالص (برينل)

الكترود یزد ضدسایش

DIN 8555 E7-UM-200K

C     0.90

SI    0.80

Mn     13

AC/DC (+)

180-240 HB

الكترود یزد ضدسایش

DIN 8555 E1-UM-300

C     0.17

SI    0.70

Mn     1.2

Cr    1.30

DC (+)

250-330 HB

HF 13 الكترود یزد ضدسایش قليائي با 13 در صد منگنز ، فلز جوش كه براي ايجاد روكشي سخت مقاوم به سايش در ماشين آلات ساختماني و معدني و خاك برداري كاربرد دارد. اصولاً در مواردي كه اصطكاك و سائيدگي و ضربه مشكل آفرين باشند استفاده از اين الكترود توصيه مي‌شود.

HF 33 الكترود یزد ضدسایش قليايي براي روكش سخت كه فلز جوش هنوز قابل براده برداري ميباشد و مخصوصاً براي تعمير قطعات سائيده شده مورد استفاده قرار ميگيرد. در مورد تعمير قطعات ريلها و اتصالات آنها ، رولرهاي بالابر و تراكتور و ماشين آلات سنگين راه سازي كاربرد دارد.

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده