Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

الکترود نیکل خالص با پوشش قلیایی ، گرافیتی ، با رسوب جوش هموژن و نرم ، مناسب برای جوشکاری سرد.

- مناسب جهت بازسازی چدن خاکستری ، ترمیم ترک ، تعمیر سیلندر موتور ، فریم ماشین های ابزار جعبه دنده ، اجزا پمپ و شیر آلات

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده