Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

UTP 7015 / E NiCrFe-3

این الکترود برای اتصال و سطحکاری مواد پایه نیکلی بکار می رود، همچنین برای جوشکاری مواد مختلف از جمله فولادهای فریتی به آستنیتی، روکشکاری فولادهای کم آلیاژ و غیرآلیاژی مثل ساخت رآکتور نیز مورد استفاده قرار میگیرد. در تمامی زوایا به جز عموذی سرازیر قابلیت جوشکاری دارد. قوس پایدار دارد و سرباره آن براحتی جدا می شود.

الکترود UTP 7015

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده