Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK 86.08 / OK 13Mn / E7-UM-200-K

OK 13Mn الکترود منگنزی-آستنیتی است که تحت تنش فشاری و ضربه کار می کند. این الکترود در درجه اول برای سطح و ترمیم فولاد با ترکیبات منگنزی که تحت ضربه و سایش متعدد قرار می گیرد استفاده می شود. کاربردهای عادی از جمله در صفحات سنگ شکن و نورد، مخروط و توری سنگ شکن روتاری دارد. دمای بین پاسی برای این الکترود باید در کمترین مقدار ممکن قرار بگیرد.

الکترود ایساب OK86.08

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده