Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK 84.58 / OK Weartrod 55HD / E6-UM-55-G

الکترودی عمومی جهت سختکاری سطحی با فلز جوش مارتنزیتی مقاوم به خوردگی و سختی حدود 57HRC. این الکترود برای سختکاری سطوحی که تحت سایش ضربه ای و مواد ساینده مختلف از جمله تجهیزات کشاورزی، ابزار جنگلداری، ماشین آلات بارگیری و میکسرها استفاده می شود.

الکترود ایساب OK84.58

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده