Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK GPC

OK GPC برای عملیات gouging، برش و سوراخکاری فولادهای ساده کربنی و آلیاژی، ریختگی و فلزات غیر آهنی (به جز مس خالص) با استفاده از تجهیزات جوشکاری استاندارد طراحی شده است. این الکترود کاربرد وسیعی از جمله آماده سازی درز جوش و آماده سازی منطقه ترک قبل از جوشکاری دارد و همچنین برای برداشت پاس ریشه از پشت جوش استفاده می شود.

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده