Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

AWS/ASME SFA - 5.1 : E307-15

 

الکترود استینلس استیل آستنیتی است که فلز جوشی با فریت کمتر از 5 درصد تولید میکند. فلز جوش چقر آن مقاومت به ترک بسیار خوبی (حتی در زمانی که فولاد جوشپذیری ضعیفی داشته باشد) دارد. این الکترود برای اتصال فولاد %14-12 منگنزی به خودش و یا دیگر فولادها مناسب است. همچنین به عنوان لایه میانی هنگام سختکاری سطحی استفاده می شود.

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده